Avís legal

Avís legal

Aquest apartat de consideracions legals (d’ara endavant, l'”Avís Legal”) regula l’ús del servei del portal d’Internet “http://aticcare.peoplewalking.com/” expressa que els usuaris acceptin els termes i condicions referits en aquest avís legal.

L’autora i Peoplewalking es reserven el dret de canviar els termes i condicions en qualsevol moment, i l’usuari es obliga a consultar la versió més actual d’aquest avís legal (i no una versió antiga en caché) cada vegada que consulti aquest lloc web.

No utilitzeu aquestes pàgines si no esteu d’acord amb els següents termes i condicions.

Segons el disposat en la Llei de Propietat Intel·lectual (RD Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril) ATIC queda inscrit en el Registre els drets de propietat intel·lectual amb número d’assentament registral 02/2014/2885, com a obra científica. ATIC està legalment protegit pels drets de propietat intel·lectual. Qualsevol ús fora dels límits establerts per la legislació vigent, sense el consentiment de l’autora és il·legal.

No es requereix permís explícit d’ús de la terminologia ATIC per a la docència o la recerca infermera o multidisciplinària, SENSE fins comercials o lucratiu. Aquells autors que tinguin interès a incloure parts d’ATIC en els seus llibres de text, manuals, materials audiovisuals o altres obres o publicacions hauran de comunicar-ho a l’autora i a Peoplewalking per a la seva autorització.

L’ús d’ATIC en plataformes, aplicacions o sistemes d’informació assistencials, de gestió assistencial, docents etc, requereix l’establiment d’un conveni o la contractació de llicències, segons correspongui, dirigint la seva sol·licitud a Peoplewalking.

La informació continguda en aquest web és propietat i ha estat elaborada per l’autora. El seu objecte és proporcionar informació d’ATIC, productes i serveis relacionats amb aquest camp, així com accés a fonts d’informació, de manera que no pot substituir, ni total ni parcialment, la valoració de cada persona atesa ni el judici clínic derivat que realitzi cada infermer/a, així com les cures que estiguin indicades.

Si vostè no és un professional de la salut, recomanem que es posi en contacte amb un infermer/a o un altre professional, si creu que pot necessitar ajuda per millorar o mantenir el seu estat de salut.

L’autora i Peoplewalking han realitzat un esforç considerable per publicar informació precisa, fiable i actualitzada; no obstant això, no garanteixen ni es responsabilitzen dels possibles errors de transcripció, lectura i interpretació del contingut d’aquest lloc web ni assumeixen responsabilitat alguna pel ús o aplicació respecte de la informació publicada en aquest lloc web, així com per errors, omissions o discrepàncies amb altres publicacions.

Els llocs web enllaçats des del lloc web http://aticcare.peoplewalking.com/ són, òbviament, propietat d’altres entitats, i no estan sota el control o la supervisió de l’autora ni de Peoplewalking per consegüent, aquests no són responsables de la informació, les opinions o la qualitat dels productes i serveis continguts o anunciats en aquests llocs enllaçats.

El simple ús o obertura d’aquest lloc web, s’entendrà com el seu acord, acceptació i reconeixement als termes que aquí s’estableixen. Vostè expressament allibera de totes i qualssevol responsabilitats derivades de l’ús d’aquest lloc web i de la informació continguda en el mateix. No utilitzi aquest lloc web si no està d’acord amb aquests termes.

Avís sobre Responsabilitats

La Infermeria és una disciplina científica amb aplicació pràctica en l’àmbit sanitari i social, que es nodreix dels avenços de la recerca, la innovació i la pràctica disciplinària i multidisciplinària.

És responsabilitat de cada infermer/a (o un altre professional que desitgi conèixer o emprar ATIC), el correcte ús i interpretació del contingut d’aquesta web per garantir la seguretat del procés de prestació de cures a les persones que atenen. L’autora i Peoplewalking no es fan responsables de les decisions, actes o conseqüències generades per l’ús o la interpretació que cada professional realitzi d’aquests continguts.

Recomanem a tots els professionals mantenir-se al dia sobre les normatives legals, regulacions professionals i estàndards de la pràctica establerts en cada país, Estat i/o regió.

L’exercici professional ha de ser per definició autònom, responsable i informat. El coneixement, el sentit comú, l’evidència científica, les preferències de les persones ateses, els codis d’ètica professional i les bones pràctiques han d’orientar les decisions clíniques i la prestació de serveis als beneficiaris dels serveis sanitaris i sociosanitaris.

Avís sobre Sensibilitats, Protecció de menors i persones fràgils

Aquest lloc web conté informació dirigida a professionals de les ciències de la salut, principalment infermers i infermeres. Conté informació i imatges que poden ferir la sensibilitat de persones no formades en aquestes àrees de coneixement.

Si vostè no és professional de la salut, i té dubtes sobre el seu estat, procés de salut o malaltia, consulti a un infermer/a, metge/a o un altre professional sanitari.

NO mostri imatges o continguts a menors d’edat ni a persones en situacions de fragilitat o especialment vulnerables. És responsabilitat de l’usuari d’aquesta pàgina web l’ús correcte i apropiat dels seus continguts, incloses les imatges.

Declaració d’absència de conflicte d’interessos

Aquest lloc web pot contenir marques, noms, dissenys, signes distintius. Les marques i noms comercials es citen a mode d’exemple, principalment en els continguts de l’eix “Productes, medicaments, aliments i substàncies”. Aquesta informació s’afegeix únicament per facilitar als professionals que consulten aquesta web, exemples de possibles equivalències entre genèrics i productes o medicaments amb marca registrada. No existeix conflicte d’interessos per part de Peoplewalking ni per part de l’autora d’ATIC en aquest sentit. Aquesta informació s’afegeix amb objecte de facilitació i clarificació addicional i no té ni pretén cap altre interès.

En referència a les equivalències dels conceptes diagnòstics d’ATIC amb la Classificació Internacional de Malalties de l’Organització Mundial de la Salut, s’afegeix a efectes acadèmics i informatius per facilitar als proveïdors de salut les equivalències conceptuals proposades des d’ATIC a aquest sistema de Classificació. És un mapeig unidireccional d’ATIC a CIE-10.

L’ús d’aquesta classificació internacional requereix l’autorització dels propietaris del copyright i està subjecte als acords de l’Organització Mundial de la Salut a nivell governamental en cada país, Estat o Regió.

Accés a l’àrea privada

L’accés a l’àrea privada d’aquest lloc web requereix disposar de l’usuari i contrasenya proporcionat per Peoplewalking. Els usuaris amb accés privat es comprometen a fer un bon ús del mateix, segons l’estipulat en el contracte de llicència.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

El responsable del tractament de les dades serà el titular del domini de la web atic.peoplewalking.com, correspon a Peoplewalking, S.L. , Carrer València 245, Àtic 1a, 08007 Barcelona (Barcelona), (d’ara endavant «PEOPLEWALKING» o «l’Entitat»). Per a l’adequada gestió en el tractament de les seves dades personals, PEOPLEWALKING té designat un Delegat de Protecció de dades davant el qual podrà acudir per resoldre qualsevol qüestió que precis, podent contactar a través del correu electrònic info@peoplewalking.com

Amb quines finalitats es tracten les seves dades personals?

A PEOPLEWALKING podem tractar les dades personals recaptades per a la següent finalitat:

1.Contacte: gestionar les dades dels usuaris que contacten amb PEOPLEWALKING a través del formulari de contacte que l’Entitat posa a disposició de l’usuari. Així mateix, les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar les consultes que vostè ens faci arribar a través dels canals habilitats per a tal efecte en la nostra pàgina web.

Les dades tractades provenen de:

  • Dades facilitades per vostè, a través de la complimentació dels formularis per a tal efecte habilitats. Dades derivades de la prestació del servei: de forma indirecta, al derivar de la pròpia prestació del servei i del manteniment d’aquesta activitat. Dins d’aquesta categoria s’inclouen les dades de navegació a través de la pàgina web. Dades obtingudes d’estudis de màrqueting.
  • En funció del servei, les dades tractades abasten la següent tipologia:
  • Dades identificatives (p. ex., nom, cognoms, document d’identitat, adreça postal correu electrònic, número de telèfon). Dades d’informació comercial (p. ex. interessos en determinades seccions de la nostra web).

Quina és la legitimació legal per al tractament de les seves dades?

Fem ús de les seves dades per:

Donar resposta a les seves sol·licituds .

A qui es comuniquen les seves dades?

Les dades personals tractades per PEOPLEWALKING per assolir les finalitats detallades anteriorment podran ser comunicades als següents destinataris en funció de la base legitimadora de la comunicació. En virtut de l’anterior, les següents comunicacions de dades persegueixen garantir el correcte desenvolupament de la relació contractual i/o comercial i donar compliment a obligacions legals de PEOPLEWALKING.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals seran conservades el temps necessari per a la prestació del servei o mentre no retiri el seu consentiment. Posteriorment, les dades seran suprimides conforme al que disposa la normativa de protecció de dades la qual implica el seu bloqueig, estant disponibles tan sols a sol·licitud de Jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les Administracions Públiques competents durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar i, transcorregut aquest, la seva completa eliminació.

Quins són els seus drets?

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si a PEOPLEWALKING estem tractant dades personals que els concerneixen, o no. Del mateix mode, tal com queda previst en el Reglament General de Protecció de Dades, vostè té els següents drets:

  • Accedir a les seves dades: té dret a accedir a les seves dades per conèixer quines dades personals estem tractant que li concerneixen. 
  • Sol·licitar la rectificació o supressió de les seves dades: en determinades circumstàncies, vostè té dret a rectificar aquelles dades personals que consideri inexactes i que li concerneixen, i que siguin objecte de tractament per part de PEOPLEWALKING o fins i tot, a sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no fossin necessàries per als fins que van ser recollits. 
  • Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades: en determinades circumstàncies, vostè tindrà dret a sol·licitar-nos la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas li informem que únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions tal com queda previst en el Reglament General de Protecció de Dades.
  • A la portabilitat de les seves dades: en determinades circumstàncies, vostè tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbin, i que ens hagi facilitat, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament.
  • Oposar-se al tractament de les seves dades: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, vostè tindrà dret a oposar-se al tractament de les seves dades en aquest cas, deixaríem de tractar-les llevat que, per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè té dret, en qualsevol moment, a retirar qualsevol dels seus consentiments, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. Podrà exercir els drets anteriorment descrits, mitjançant correu a l’adreça info@peoplewalking.com. Finalment, li indiquem que pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets. Pot posar-se en contacte a través de la seva pàgina web: www.agpd.es.