Estructura matricial

Estructura matricial

La terminologia ATIC és un llenguatge d ‘interfícies z , no una classificació .

La seva estructura és matricial. No taxonòmica .

La terminologia ATIC s’estructura en tres capes ontològica s: elements estructurants, bàsics i moleculars / atòmics.

Elements Significat Eixos Tipus

Eestructurants

Agrupadors conceptuals

Alt nivell d'abstracció

Tots

Dimensions

Categories

Components

Metaconceptos

Altres agrupadors

Bàsics

Constructes d'interès

Eixos principals

Variables de valoració / resultat

Diagnòstics

Intervencions

Moleculars i atòmics

Unitats conceptuals intermèdies i essencials. 

Permeten incrementar l'especificitat dels elements bàsics.

Eixos principals

Eixos secundaris

Paràmetres de valoració

Activitats

Accions i condicions

Atributs

Beneficiaris

Escales i Unitats

Espai, localització i posició

Focus

Judici

Productes, medicaments, aliments i substàncies

Recursos, mitjans i context

Temporalitat