Característiques

Característiques de la terminologia ATIC

Vocabulari estandarditzat orientat a conceptes

Inclou codis, termes, significats i coneixement assercional per representar el procés de prestació de cures infermeres i els seus resultats, essent d'utilitat per a la pràctica assistencial, l'harmonització semàntica i el processament de dades en els sistemes d'informació d'història clínica electrònica.

D'interfase 

Sistema de conceptes basat en el llenguatge natural, revisat per a al seu refinament teòric i la seva fonamentació científica.

Representat amb un llenguatge planer, que empra expressions clíniques habituals de la pràctica assistencial, i optimitzat per al seu ús en els sistemes d'informació.

Actúa de pont entre el llenguatge natural i la necessitat de codi dels sistemes d'informació.

Multi-axial

S'estructura en 3 eixos principals i 10 eixos secundaris.

Eixos principals:

 • Valoració
 • Diagnòstic
 • Intervenció

 

Eixos secundaris:

 • Accions i condicions
 • Atributs
 • Beneficiaris
 • Escales i unitats de mesura
 • Espai, localització i posició
 • Focus i Target
 • Judici
 • Productes, medicaments, aliments i substàncies
 • Recursos, medis i context
 • Temporalitat

 

D'alta especificitat

Els eixos s'estructuren de forma matricial en tres nivells d'abstracció:

 1. Elements estructurants (agrupadors)
 2. Elements bàsics (eixos principals)
 3. Elements mol·leculars i atòmics

 

A la pràctica, els elements mol·leculars i atòmics dels eixos secundaris s'empren per incrementar el nivell d'especificitat dels elements bàsics.

En la construcció i actualització de sistema terminològic, els elements mol·leculars i atòmics s'utilitzen per a la dissecció conceptual, en compliment de la recomanació de la norma ISO 18104:2014).

Validat

Sotmès a un procés formal de validació de les seves propietats, emprant metodologia de la investigació qualitativa i clínico-epidemiològica (mètrica):

 • Fonamentació filosòfica i teòrica
 • Estructura
 • Validesa lògica
 • Validesa de contingut
 • Validesa de criteri
 • Fiabilitat (usabilitat)

Els resultats d'aquests estudis es poden consultar a l'apartat Publicacions.

Multi-àmbit

ATIC s'empra en la pràctica assistencial en centres sanitaris de múltiples proveïdors de serveis de salut, públics, concertats i privats:

Centres:

Centres i dispositius d'atenció primària

Hospitals Universitaris metropolitans terciaris de referència

Hospitals Universitaris urbans

Hospitals comarcals i rurals

Centres sociosanitaris

Àmbits:

Cures de salut familiar i comunitària

Cures medicoquirúrgics, crítics i urgents

Cures maternoinfantils i pediàtriques

Cures de salut mental

Cures geriàtriques, sociosanitàries i pal·liatives

Àrees:

Equips d'atenció primària

Consultoris rurals

Gestió de casos

Atenció domiciliària

Centres d'urgències d'atenció primària

Equips de cures pal·liatives comunitàries

Equips d'atenció residencial

Unitats especialitzades d'atenció primària

Unitats d'hospitalització d'alta complexitat

Unitats d'hospitalització de curta estada

Unitats d'atenció maternoinfantil

Unitats de semi-crítics i cures intermèdies

Unitats de cures intensives

Àrees quirúrgiques

Àrees d'intervencionisme

Unitats d'hospitalització a domicili

Unitats d'urgències hospitalàries

Hospitals de dia generalistes i especialitzades

Unitats de psiquiatria d'aguts

Unitats de convalescència

Unitats sociosanitàries de llarga estada

Unitats de rehabilitació

Unitats de cures pal·liatives

Unitats de salut mental

Hospitals de dia sociosanitaris