Definicions

Definicions

La lògica subjacent a l’estructura i el contingut de ATIC deriva de la reconceptualització del PROCÉS de prestació de cures o procés d’atenció d’infermeria , publicada per la Dra. Juvé (2012).

Una interpretació que defineix el PROCÉS de prestació de cures com no-lineal i iteratiu en el qual:

  • La VALORACIÓ inicial de l’estat i les circumstàncies de la persona
  • Genera una o varies conclusions o JUDICIS (Diagnòstics)
  • Que condueixen a la PRESCRIPCIÓ de cures (Intervencions_ Planificació)
  • La PRESTACIÓ de les quals (Intervencions_Execució) 
  • S’ha d’avaluar en una VALORACIÓ continuada de l’estat i l’evolució de la persona i les seves circumstàncies (AVALUACIÓ)
  • Que podria generar nous JUDICIS, reiniciant de nou el procés.

El context organitzatiu de la prestació de cures i l’expertesa clínica de cada infermer/a són factors que influeixen en el procés i els seus resultats en les persones ateses.

El contingut de l’eix diagnòstic d’ATIC està desenvolupat considerant la hipòtesi que el nivell d’expertesa clínica de cada infermera assistencial condiciona la seva capacitat diagnòstica.

L’efecte de la competència clínica de cada infermera en la formulació diagnòstica es mostra a la introducció de el llibre ATIC Eix Diagnòstic ( pp 29-33).

La Tesi doctoral de la Dra. Gonzalez-Samartino aporta resultats rellevants sobre la precisió diagnòstica infermera i la seva relació amb els resultats clínics.

Les influències de les dues variables moduladores, expertesa i context organitzatiu, s’exploren en la Tesi doctoral de la Dra. Castellà-Creus i les seves diverses publicacions científica s derivades.

Element del procés Conceptualització ATIC

Valoració inicial

Obtenció sistemàtica de dades objectives i subjectius sobre la persona (família, grup, comunitat o població), el seu context, història, circumstàncies i entorn així com el motiu pel qual busca , sol·licita o necessita atenció sanitària, que condueix el judici clínic professional.

Valoració focalitzada

Obtenció d'un conjunt sistemàtic de dades sobre un aspecte concret de l'estat, la situació, les circumstàncies i/o l'entorn de la persona (família, grup, comunitat o població) atesa.

Valoració continuada i resultats

La identificació dels resultats de salut és un producte del judici diagnòstic .

Els resultats són judicis clínics sobre la evolució de l'estat de salut (o de les seves conseqüències) un cop realitzades les intervencions infermeres.

Els resultats a ATIC es classifiquen en: Evolutius y Finalistes.

Alhora, poden sub-classificar-se en: Saludables y Adversos.

Els resultats evolutius o finalistes s' expressen a ATIC mitjançant variables de valoració continuada i/o nous diagnòstics.

Els elements de valoració inicial, focalitzada i continuada d'ATIC s'expressen amb variables (elements bàsics) i paràmetres (elements moleculars i atòmics) de l'Eix Valoració.

Intervencions

Una intervenció és una prescripció d'una prestació infermera (cures) que deriva del diagnòstic i reflecteix l'abordatge per a la seva prevenció, resolució o pal·liació , total o parcial.

Les intervencions a ATIC no són descripcions detallades d'un procediment.

Són conceptes que engloben l'objectiu i les actuacions i accions cuidadores.

Algunes prescripcions poden ser indicades per una infermera, un metge o un altre professional autoritzat.

La seva execució pot ser duta a terme per la pròpia persona atesa, els seus cuidadors, la mateixa infermera, la infermera amb d'altres professionals o bé ser delegada al personal auxiliar o tècnic.

Les intervencions en ATIC són elements bàsics de l'Eix Intervenció.

Activitats

Les activitats ATIC són elements moleculars i atòmics de l'Eix Intervenció d'ATIC.

Són especificacions que permeten un registre dels elements essencials que caracteritzen una intervenció i que, informen sobre un aspecte a destacar, que han de detallar per garantir la seguretat, la qualitat, la continuïtat de les cures o bé, per motius normatius, ètico-legals i/o de cost-eficiència.

Diagnòstic

Judici clínic o la conclusió de diversos judicis , resultant de l'anàlisi i la priorització de les dades de la valoració sobre l'estat de salut de la persona (família, grup, comunitat o població) i les conseqüències i reaccions reals o de risc en les diferents dimensions de la persona beneficiària de les cures i la seva integralitat, en el context del seu entorn i la seva experiència particular i en l'àmbit de la responsabilitat professional infermera que inclou també la corresponsabilitat amb el beneficiari de les cures, seus cuidadors informals i/o amb d'altres professionals de la salut.

L'objectiu del diagnòstic infermer és:

Identificar problemes o situacions que requereixen o poden beneficiar-se de intervenció infermera. En la salut, per a la seva preservació. En els estats de salut relativa , per prevenir la malaltia i promoure el restabliment de l'estat previ.En la malaltia, per prevenir discapacitats, complicacions i la seva progressió, així com per promoure el restabliment o consecució del millor estat de salut possible, i en el final de la vida , per prevenir i pal·liar el sofriment.

Els diagnòstics són elements bàsics de l'Eix diagnòstic d'ATIC.