Classificació diagnòstica

Classificació diagnòstica

Els diagnòstics inclosos a ATIC permeten la representació de problemes o situacions que requereixen intervenció infermera per optimitzar l’estat de salut i prevenir el deteriorament:

   • En la salut, per a la seva preservació
   • En els estats de salut relativa, per prevenir la malaltia i promoure el restabliment de l’estat previ.
   • En la malaltia, per prevenir discapacitats, complicacions – o la seva progressió o recurrència -, i promoure el restabliment o la consecució del millor estat de salut possible.
   • En la situació de final de vida, per prevenir i pal·liar el sofriment.
   •  

Els diagnòstics en ATIC poden classificar-se segons:

   • Potencialitat
   • Nivell
   • Formulació (Tipus de judici)
   • Orientació (Classe)

 

Classificació dels diagnòstics ATIC segons la seva Potencialitat

Categoria Definició

Diagnòstics reals

Judici clínic sobre la presència d'un problema, situació o resposta evidenciada per diverses manifestacions, signes, símptomes o altres claus observables, mesurables o perceptibles.

Exemple ATIC: Dol complicat

Diagnòstics de risc

Judici clínic que deriva de la presència de factors de risc i/o de vulnerabilitat.

Factors de risc fa referència a l'existència de variables objectives que estableixen la presència o magnitud d'una amenaça o perill.

Vulnerabilitat fa referència a la susceptibilitat de ser afectat per una condició, element, situació, relació, interacció o influència, tot i l'absència de factors de risc objectivables.

Exemple ATIC: Risc d'hipotèrmia

Sospita diagnòstica

Judici clínic basat en la intuïció o orientació de la presència de claus o indicadors  suggerents d'un problema, situació o resposta, a manca de més informació per a la seva verificació.

Exemple ATIC : Sospita d'abús sexual

Les categories d’aquesta classificació són mútuament excloents.

Classificació dels diagnòstics ATIC segons el seu Nivell

Categoria Definició

Diagnòstic principal

Judici clínic (o la conclusió de diversos judicis) sobre el problema o situació de la persona (família, grup o comunitat) que per la seva afectació dimensional, gravetat, severitat i/o potencial per produïr complicacions o actuar com a factor etiològic, d'alt risc o desencadenant d'altres problemes, genera la major necessitat de cures infermeres en termes d'immediatesa del seu abordatge, intensitat o complexitat.

Les intervencions orientades a l'abordatge del diagnòstic principal poden també ser d'utilitat en la prestació de cures d'algun dels diagnòstics secundaris, però no haurien de repetir-se en el registre del pla de cures.

El diagnòstic infermer principal es predictor de la intensitat de cures requerida. (Vegeu ATIC Patient Classification System ).

Diagnòstic secundari

Judici clínic (o la conclusió de diversos judicis) sobre el problema o situació de la persona (família, grup o comunitat) que coexisteix amb el diagnòstic principal, des de la seva detecció o a posteriori, que generen necessitat de cures addicionals.

Pot identificar-se més d'un diagnòstic secundari. 

El fet de classificar-se com a diagnòstic secundari no resta importància a la seva identificació i abordatge. 

* Les categories d’aquest grup són mútuament excloents.

Classificació dels diagnòstics ATIC segons la seva Formulació

Tipus Definició

Diagnòstics descriptius

Judici clínic explicatiu d'un problema o situació real.

En múltiples ocasions identifiquen lesions, malalties menors o símptomes que requereixen control.

Exemples ATIC: Dolor crònic

Diagnòstics causals

Judici clínic que inclou en la seva formulació el problema o situació i els seus factors etiològics.

Exemples ATIC: Sofriment per experiència propera a la mort

Diagnòstics predictius

Judici clínic predictor de probable evolució.

Exemples ATIC: Risc d'ictus 

Diagnòstics avaluatius

Judici clínic que contempla els canvis o l'evolució probable de l'estat de la persona, d'un punt en el temps al següent.

Exemples ATIC: Risc de recurrència / progressió de la isquèmia perifèrica

Altres diagnòstics

Judici clínic no classificable en cap de les categories anteriors.

*Les categories d’aquesta classificació poden ser combinatòries.

Classificació dels diagnòstics ATIC segons la seva Orientació

Classe Definición

Diagnòstics orientats a la vigilància i la prevenció

Judici clínic (o la conclusió de diversos judicis) sobre el curs d'una persona (família, grup o comunitat) amb risc d'evolucionar cap a un empitjorament o agreujament del seu estat de salut, de menys a més gravetat, fins a situacions que posen en risc imminent la seva vida o la seva integritat.

Aquest tipus de diagnòstic es centra en el cribratge, la vigilància i la prevenció de l'estat de salut i el seu deteriorament, incloent la progressió a estats d'agreujament o exacerbació , i la producció o la recurrència de complicacions i esdeveniments adversos.

Els diagnòstics orientats a la vigilància i la prevenció (VP) es sub-classifiquen en 5 categories:

 1. VP Primària
 2. VP Secundària
 3. VP Terciària
 4. VP Quaternària
 5. VP Crítica

Diagnòstics orientats a la vigilància i la prevenció primària

Judici clínic orientat a la detecció i control de factors de risc per a la salut, i/o a condicionants socials de la salut.

Exemple ATIC: Sedentarisme

Diagnòstics orientats a la vigilància i la prevenció secundària

Judici clínic de cribratge, detecciói actuació precoç en situació de vulnerabilitat, premòrbiditat o malaltia.

Exemple ATIC: Risc de desatenció infantil

Diagnòstics orientats a la vigilància i la prevenció terciària

Judici clínic orientat a la identificació de situaciones o problemes que requereixen seguiment, abordatge i control  (en presència de malaltia o situació crònica o de fragilitat) i estabilització en situacions de malaltia o situació aguda i subaguda.

Exemple ATIC: Risc de recurrència / progressió de la infecció

Diagnòstics orientats a la vigilància i la prevenció quaternària

Judici clínic orientat a la prevenció de problemes evitables associats o derivats l'atenció sanitària.

Exemple ATIC: Risc d'extravasació

Diagnòstics orientats a la vigilància i la prevenció crítica

Judici clínic orientat a la prevenció de la deterioració agut, l'alt risc de mort i el risc de mort imminent.

Exemple en ATIC: Risc de xoc cardiogènic

Diagnòstics orientats a l'autonomia

Judici clínic sobre l'estat i la capacitat de la persona (família, grup, comunitat) d'escollir les seves pròpies opcions segons les seves conviccions, raonaments i objectius, en el context de la relació i interacció amb els altres , de manera que també és autònom aquell que és capaç d'identificar i cooperar amb les persones (o elements) de qui depèn, en termes d'activitats de la vida diària, desenvolupament personal, voluntat i presa de decisions

Exemple ATIC: Risc de claudicació familiar

Diagnòstics orientats al benestar i al control de símptomes

Judici clínic sobre la necessitat de la persona de millorar el seu equilibri integral, el seu nivell de comfort o alleugerir el sofriment físic, emocional, social o espiritual.

Exemple ATIC: Fatiga

Diagnòstics de lesions i dolències

Judici clínic sobre el dany a la integritat tissular localitzat , sense afectació sistèmica , o la presència d'indisposicions, afeccions físiques o malalties menors que solen autolimitar-se i tenen una afectació de la vida diària relativa.

Exemple ATIC: Refredat comú

Diagnòstics d'actuació urgent

Judici clínic orientat a l'abordatge problemes de salut hiperaguts o situacions que impliquen una amenaça imminent per a la vida o la integritat de la persona.

Exemple ATIC: Aturada cardiorrespiratòria

Diagnòstics orientats a la rehabilitació

Judici clínic orientat a la recuperació funcional física, conductual, psicoemocional, interaccional o integral.

Exemple ATIC : Síndrome postUCI

Diagnòstics orientats a l'adaptació al medi o a les circumstàncies

Judici clínic sobre la capacitat adaptativa, els mecanismes i respostes d'afrontament, la gestió de l'estrès i de les relacions i interaccions amb hom mateix i amb l'entorn.

Exemple ATIC: Risc de deteriorament de l'adaptació al nou estat de salut

Resultats adversos

Judici clínic de problemes evitables o conseqüències negatives, derivades l'atenció sanitària.

Exemple ATIC: Extravasació

Diagnòstics d'agrupació

Judici clínic sobre l'estat de la persona que agrega un conjunt de problemes que comparteixen una etiologia comuna .

Exemple ATIC: Immaduresa fisiològica del nadó

* Algunes categories d’aquesta classificació poden no ser mútuament excloents.