Sistema de Classificació de Pacients

Acute to Intensive Care© y ATIC Complex©

ATIC parteix de la assumpció que les infermeres, com a professionals autònoms, no realitzen tasques ni han d’organitzar la seva feina per tasques, sinó amb models de cures centrats en la persona i amb models de gestió orientats a la millora dels resultats en salut, per això ATIC proposa un sistema validat per estimar i avaluar la intensitat de cures i un sistema per identificar la complexitat individual.

Què són les càrregues de treball?

La càrrega de treball és el temps i esforç necessaris per a dur a terme les tasques de cures directes i indirectes, i d’altres tasques no vinculades a l’atenció al pacient. La càrrega de treball és un concepte vinculat als models de gestió Taylorians i als models d’atenció centrats en tasques. Existeixen múltiples instruments de mesura de la càrrega de treball de les infermeres, però amb els anys, no han aconseguit reflectir la complexitat i la intensitat de les cures de forma precisa, perquè es centren en la tasca, obviant les característiques i el context de la prestació de cures i de la persona atesa.

Què és la complexitat de cures?

La complexitat de cures és un concepte que agrupa múltiples constructes inclosa la complexitat individual, complexitat terapèutica, complexitat procedimental, i complexitat organitzativa.

Què és la complexitat individual?

La complexitat individual són els factors, característiques o atributs específics de cada persona atesa, amb potencial per a generar un augment de la dificultat del procés de prestació de cures i modificar de manera incremental la intensitat de cures requerida. ATIC disposa d’un sistema d’identificació i categorització dels factors individuals de complexitat de cures, a través dels elements de valoració continguts a la terminologia.

La categorització de la complexitat individual es presenta en dos nivells: fonts de complexitat i factors de complexitat.

Les fonts de complexitat actuen com elements agrupadors dels factors:

Fonts de complexitat
Mental-Cognitiva
Psicoemocional
Sociocultural
Evolutiva
Comorbilitat i complicacions
Ambiental
Altres fonts de complexitat

Els factors de complexitat individual, així como la seva  associació amb els resultats de salud es descriuen en múltiples publicacions científiques.

Què és la gravetat o agudesa (Acuity)?

És la categorització o agrupació abstracta de les persones ateses en base a les seves necessitats de cures per a determinar la intensitat de cures necessària en termes d’hores requerides d’infermera per dia de pacient.

Què és la intensitat de cures?

És la quantitat de temps d’infermera que requereix la prestació de cures directes i indirectes a cada persona atesa.

Què és el balanç d’hores i la cobertura d’intensitat de cures?

És la diferència entre hores ofertades i hores requerides: 

(Hores requerides d’infermera per dia de pacient – Hores ofertades d’infermera per dia de pacient)

La cobertura és el percentatge d’hores requerides per dia de pacient cobertes per les hores ofertades.

Què són les hores ofertades d’infermera per dia de pacient?

Són el número total d’hores disponibles de cures prestades per infermeres a una persona en un dia (24 hores). Les hores ofertades poden determinar-se a partir de la conversió del número d’infermeres a X durant 24h, partit per el total de persones que han de cuidar a X durant 24h, sent X la variable d’espai (una consulta, unitat, àrea o centre).

Què són les hores requerides d’infermera per dia de pacient?

Són el número total d’hores de prestació de cures per part d’una o més infermeres, que precisa una persona en un dia (24 hores). En anglès, required nurse hours per patient day o rNHPPD.

Les hores requerides poden determinar-se amb el sistema de classificació de pacients Acute to Intensive Care (ATIC).

Què és el sistema de classificació de pacients per intensitat de cures ATIC

És un mètode validat per a l’estimació i predicció de les hores requerides d’infermera per dia de pacient, basat en el pes del diagnòstic infermer principal al pla de cures.

La capacitat predictiva del sistema és quasi-excel·lent, amb una àrea sota la corba ROC = 0.81

Què és el diagnòstic infermer principal?

És el problema que la infermera identifica entre els diagnòstics inclosos al pla de cures com a generador de la major necessitat de cures en termes d’immediatesa del seu abordatge, gravetat, risc, intensitat i/o complexitat.

Alguns exemples:

Grup d’intensitat Cures: Rang de pesos Diagnòstic infermer principal Hores d’infermera requerides per dia de pacient Ratio equivalent (infermera : pacients)
Gigaintensives
901 - 1000
31 - 42
2 o > : 1
Megaintensives
801 - 900
21 - 30
1.5 : 1
Superintensives
701 - 800
14 - 20
1 : 1
Intensives
601 - 700
10 - 13
1 : 2
Preintensives
501 - 600
7 - 10
1:3
Intermèdies
401 - 500
5 - 7
1:4
Intensificació
301 - 400
3 - 5
1:6
Agudes
201 - 300
2 - 3
1:8
Subagudes
101 - 200
1 - 2
1:12
Ocasionals
1 - 100
0.1 - 1
1:20
Diagnòstic ATIC Pes SCP Grup d’intensitat Hores req. Ratio
Síndrome post-UCI
716
Superintensives
14
1 : 1
Risc d’insuficiència multiorgànica
661
Intensives
12
1 : 2
Agonia
607
Intensives
10
1 : 2
Risc de xoc cardiogènic
549
Preintensives
8.25
1 : 3
Risc de síndrome de desús
554
Preintensives
9
1 : 3
Risc de sèpsia
453
Intermèdies
6.5
1 : 4
Risc de recurrència / progressió del deliri
439
Intermèdies
6
1 : 4
Risc d’hipovolèmia
359
Intensificació
4.5
1 : 6
Risc de deteriorament neurològic
351
Intensificació
4
1 : 6
Risc de pancreatitis
301
Intensificació
3.5
1 : 6
Risc d’infecció postoperatòria
259
Agudes
3
1 : 8

Com s’obté el pes?

ATIC ofereix els pesos ja calculats en base a una fórmula que considera la severitat (gravetat i comorbiditats) i el risc de mort del pacient.

Què indica el valor del pes?

El valor del pes indica la intensitat de cures requerida.

Aquest valor es tradueix en el sistema ATIC al seu equivalent en hores necessàries de cures prestades per infermeres en un dia, i la seva traducció a ratio infermera-pacients. El sistema ATIC inclou també una categorització de nivells d’intensitat de cures que agrupa trams de pesos.

Què són els grups o clusters d’intensitat?

El sistema ATC identifica 10 trams o nivells d’intensitat de cures, en franges de pes de 100 punts d’ intensitat, des de cures ocasionals a cures gigaintensives, tal como es mostra a la figura resum.

Referències:

Adamuz J, González-Samartino M, Jiménez-Martínez E, Tapia-Pérez M, López-Jiménez MM, Rodríguez-Fernández H, Castro-Navarro T, Zuriguel-Pérez E, Carratala J, Juvé-Udina ME. Risk of acute deterioration and care complexity individual factors associated with health outcomes in hospitalised patients with COVID-19: a multicentre cohort study. BMJ Open. 2021 Feb 17;11(2):e041726. doi: 10.1136/bmjopen-2020-041726.

Juvé-Udina ME, Gonzalez-Samartino M, Planas-Canals, M, Rodriguez-Fernández H, Batuecas-Duelt, I, Tapia-Pérez M et al. Acuity, nurse staffing and workforce, missed care and patient outcomes. A cluster-unit-level descriptive comparison. Journal of Nursing Management 2020

https://doi.org/10.1111/jonm.13040

Adamuz J, Juvé-Udina ME, Gonzalez-Samartino M, Jimenez-Martinez E, Tapia Perez M, Lopez-Jimenez MM, Romero-García M, Delgado-Hito P. Care complexity individual factors associated with adverse events and in-hospital mortality. Plos ONE 2020. https://doi.org/10.1371/journal. pone.0236370

Juvé-Udina ME, Adamuz J, Lopez MM, Tapia M, Fabrellas N, Matud C, Gonzalez-Samartino M. Predicting patient acuity according to their main problem. Journal of Nursing Management 2019  https://doi.org/10.1111/jonm.12885

Adamuz J, Gonzalez M, Jiménez E, Tapia M, López MM, Ruiz MJ, Rodriguez H, Delgado P, Juvé-Udina ME. Care complexity individual factors associated with hospital readmission: a retrospective cohort study. Journal of Nursing Scholarship 2018 DOI: 10.1111/jnu.12393

Juvé-Udina ME, Fabrellas N, Adamuz J, Cadenas S, González M, de la Cueva L, Delgado P. Surveillance nursing diagnoses, ongoing assessment and outcomes on in-patients who suffered a cardiorrespiratory arrest. Revista da Escola de Enfermagem de USP 2017 51; e 03286.

Juvé-Udina ME. Capacidad discriminante del diagnóstico enfermero principal con el uso de la Terminología ATIC: estimación ponderal preliminar. ENE de Enfermería 2017 11(3)

Juvé-Udina ME, Farrero-Muñoz S, Matud-Calvo C, Jiménez-Pérez H, Rodriguez-Gías, E, Martinez-Muñoz, M. et al. Intensidad de cuidados enfermeros: ¿cargas de trabajo o complejidad individual?  Metas de Enfermería. 2010; 13(8): 6-14.